Política de Privadesa

L'accés a aquesta pàgina no requereix el previ registre a l'Usuari, si ben PAU CANALETA HERAS. es reserva el dret a recaptar informació sobre les seves dades personals per a l'alta o accés a determinats Continguts o serveis.

Les dades facilitades pels usuaris s'incorporaran a un fitxer automatitzat titularitat de PAU CANALETA HERAS., responsable del mateix, el tractament del qual s'ajustarà a l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i a la seva normativa de desenvolupament.

L'Usuari que faciliti les seves dades de caràcter personal presta el seu consentiment exprés perquè puguin ser comunicats a altres empreses pertanyents al mateix Grup i amb la mateixa finalitat amb la qual van ser recaptats.

L'Usuari podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, i oposició respecte de les seves dades personals, dirigint-se per correu al domicili de PAU CANALETA HERAS., situat al Carrer Sant Cristofòl, 5 17600 Figueres , indicant la referencia "Protecció de Dades". PAU CANALETA HERAS., en la seva condició de responsable del fitxer, es compromet a tractar amb la deguda confidencialitat les dades personals facilitades pels usuaris, excepte requeriment de revelació exigit per autoritats públiques en exercici de les seves funcions i segons la legalitat vigent.

Igualment, PAU CANALETA HERAS. es compromet a adoptar les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa necessàries per evitar l'alteració, pèrdua, i el tractament o accés no autoritzat de les dades facilitades pels usuaris, segons el previst pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, així com per l'article 9 de la LOPD.

L'Usuari per la seva banda s'obliga a mantenir degudament actualitzats les dades proporcionades, sent responsable de la falta de veracitat o inexactitud dels mateixos, responsabilitzant-se de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués desviar-se d'aquest incompliment.